Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищно образование

Изх. № РУО1 – 24555/03.08.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦПЛР

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на СДВР с вх. № РУО1-24246/01.08.2023 г. Ви уведомявам, че в периода 01.01.-30.06.2023 г. е констатиран завишен брой на пътнотранспортни произшествия с пострадали деца и ученици. Информацията за посочения период с участие на деца и ученици от столични образователни институции в пътнотранспортни произшествия е публикувана на сайта на РУО – София-град в рубриката „Безопасност на движението по пътищата“.

В изпълнение на Системата за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със заповед № РД0 9-156/27.01.2023 г. на министъра на образованието и науката, напомням, че при планиране, изготвяне и утвърждаване на училищни програми за обучение по БДП от допълнителната и избираемата подготовка, годишните планове на учителя/класния ръководител за обучението и дейностите за възпитание и обучение по БДП (вкл. графици за екскурзии и пътувания), Годишен план на детската градина, Училищен учебен план, Годишен план на ЦПЛР и Годишен план на ВИКБДП за учебната 2023/2024 година, следва да предвидите провеждане на беседи, които да насочат вниманието на децата и учениците върху поведението им като участници в движението.

Заявления за провеждане на планирани през учебната 2023/2024 г. беседи от служители на отдел „Пътна полиция“ на СДВР можете да подавате на електронна поща: [email protected]

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД