Система за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт

Изх. № РУО1- 32712/17.11.2020г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че порталът https://licenses.mon.bg за заявяване на лицензи за продукти на Майкрософт вече е достъпен от 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г.

 

Във връзка с това, Ви уведомявам, че:

Заявяването и получаването на лицензите в портала се извършва от директорите, като за вход в системата се използва администраторския профил на всяка институция от типа код_по_админ@edu.mon.bg. За да им бъде осигурен достъп до системата за управление на лицензите, с цел удостоверяване на тяхната самоличност и на направените заявки, порталът използва т.нар. двуфакторна автентикация – мобилно приложение, заместващо личното явяване, както през предходната година. Това означава, че освен въвеждането на потребителско име и парола за вход в портала, потребителят трябва да премине и допълнителен метод за идентификация чрез потвърждаване на заявката за вход през мобилния си телефон с инсталирано на него приложение. Справка за мобилния номер, който е зададен за използване на приложението може да се направи в споделен файл в OneDrive с администраторския акаунт на институцията. При необходимост от промяна на посочения номер трябва да пишат на имейл: [email protected]. В случай, че директорът не разполага със смартфон и няма да може да се удостовери с приложението е необходимо да изпрати декларация на същия имейл.

В системата са заложени максимални референтни стойности, съответстващи на лицензи A3, които са предназначени за преподаватели по учебни предмети, чиято ежедневна работа е свързана с използване на продукти на Microsoft. Всички останали преподаватели автоматично получават безплатни лицензи А1 Plus, които също са част от лицензионното споразумение и дават право за безплатно използване на продуктите на Microsoft, работа в електронна среда и инсталиране на Office пакет.

Повече информация за системата за отдалечена идентификация и указания за вход в портала са налични на началната страница, както и указания за процеса на заявяване ще бъдат публикувани в секция „Упътвания“, достъпна след вход в портала.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА
 РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1972/13.11.2020 г. на
министъра на образованието и науката/