Сключване на допълнителен договор в същото училище/ ДГ/ ЦПЛР

Изх. № РУО1-35241/21.09.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организация на дейностите в поверените Ви образователни институции и задълженията Ви като работодател Ви обръщам внимание, че съгласно чл. 110 от Кодекса на труда за допълнителен труд при същия работодател, работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД