Служебни бележки НВО в VII клас

Изх. № РУО1-25776/04.07.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпили запитвания от училища и граждани, Ви Уведомявам, че съгласно График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания, утвърден със заповед № РД 09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката, от тази учебна година няма издаване на служебни бележки с резултати за положените изпити на учениците от НВО в VII клас.

Резултатите на учениците от проведеното НВО в VII клас през учебната 2021/2022 г. фигурират в издадените от училищата  Свидетелства за основно образование на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД