Софийски дни на четенето

Изх. № РУО1-13926/ 05.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град и във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността РУО – София-град инициира Софийски дни на четенето в периода от 11 до 21 май 2021 г.

За провеждане на инициативата детските градини и училищата могат да организират дейности, като:

  • създаване на аудио книги, четене в интернет, състезания по грамотност – четивна, медийна; драматизации, творческо писане и др. според интересите на учениците
  • съвместно (онлайн или присъствено) събитие с библиотека, читалище, музей, галерия, театър, Център за подкрепа на личностното развитие;
  • съвместно онлайн събитие с друга детска градина или училище.

Моля да се включите в Софийските дни на четенето, като организирате посочените или сходни дейности съобразно с възможностите на поверената Ви образователна институция.

Информирайте за всяка осъществена дейност, като в деня на провеждането изпратите кратко съобщение, илюстрирано (по възможност) със снимков материал, на адрес [email protected]

В рамките на Софийските дни на четенето РУО – София-град ще проведе подбор на участници в ритуалното четене на стихотворенията от сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ на 2 юни 2021 г. в рамките на проекта „В пантеона на свободата“. За реализацията на инициативата очакваме да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище и да съдействате на желаещите, като вземете предвид, че подходящи за участие в това тържествено събитие са ученици от гимназиален етап, които са изучавали и познават творчеството на Ботев. За целта от особено значение е учениците да бъдат подпомогнати от учителите по български език и литература при подбора, разбирането и правилното произнасяне на текста на творбата, която ще четат. Моля в срок до 14.05.2021 г. да подадете имената, телефон и електронен адрес на учениците на адрес [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-826/ 19.04.2021 г.

на началника на РУО – София-град)