Спазването на противоепидемичните мерки при възстановяване на ротационен принцип на присъствените учебни часове

Изх. № РУО1-4603/05.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9105-47/05.02.2021 г., вх. № РУО 1-4519/05.02.2021 г.  на заместник-министъра на образованието и науката, относно спазването на противоепидемичните мерки при възстановяване  на ротационен принцип на присъствените учебни часове.

Приложение:

  1. Писмо на МОН с № 9105-47/05.02.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД