Спазване на политическо и партийно неутрално поведение във връзка с предстоящите избори

Изх. № РУО1-14810/13.05.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с предстоящите избори, моля да имате предвид следната информация:

Лицата, които заемат длъжността „директор“, както и длъжността „учител“ в училище, са задължени да ползват отпуск за дните, през които през работно време участват в мероприятия на предизборната кампания. При изпълнение на служебните си задължения те трябва стриктно да спазват забраната на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, според която не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Разпоредбата на чл. 219, ал. 2, т. 5 ЗПУО изисква педагогическите специалисти при изпълнение на функциите си да спазват политическо и партийно неутрално поведение, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД