Спазване на принципите на деполитизация в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-33843/17.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-265/17.10.2023 г., вх. № РУО1-33810/17.10.2023 г., Ви уведомявам, че във връзка с Указ № 146 на Президента на Република България са насрочени избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагане на идеологически и/или религиозни доктрини и се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. В този смисъл разпоредбите на чл. 219, ал. 2 и ал. 7 от ЗПУО регламентират по отношение на педагогическия и непедагогическия персонал в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, че при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство следва да бъдат политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № 10-839/05.10.2023 г. на

министъра на образованието и науката/