Специализирани обучения, организирани от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

Изх.№РУО1-5605/28.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5392/27.01.2022 г. Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира специализирани обучения за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти в съответствие с изискванията на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Обученията са насочени към иновативни техники и практики за подобряване ефективността на учебния процес, комуникация между поколенията и поведенческа икономика.

За контакти и допълнителна информация – Мирена Шилева, началник на кабинета на ректора на ВУЗФ, тел. 02/4015832; +359884591822, e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД