Спешна справка за технически съоръжения за пречистване на въздуха

Изх. № РУО1-27753/01.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на главния секретар на МОН, вх. № РУО1-27753/01.09.2021 г. и ограничаване на риска от разпространение на COVID-19 и други вирусни инфекции, предавани по въздушно-капков път в затворени помещения, моля да представите информация относно броя осигурените уреди за пречистване на въздуха, както и броя недостигащи уреди за пречистване на въздуха във Вашата образователна институция, чрез попълване на приложения формуляр:

 

Крайният срок за предоставяне на информацията е 19,00 часа на 01.09.2021 г.

За контакти: Невяна Златевска, тел. 0886-05-17-38. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД