Спешно! Справка за свободните места по държавен план-прием в VIII клас към момента на подаване на тази информация.

Рег. № 23118/ 08.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 14:00 ч. на 08 септември 2020 г. (вторник), да подадете актуална информация за свободните места по държавен план-прием в VIII клас по приложения формуляр.

Информацията се попълва от ВСИЧКИ общински и държавни училища, като при условие че няма свободни места, справката се попълва с 0 (нули).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД