Образец на мотивирано предложение от директора за преместване на ученик по чл. 107а от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН

Изх. № РУО1-10205/27.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-9810/25.03.2024 г., приложено Ви изпращам образец на мотивирано предложение от директора за преместване на ученик по чл. 107а от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование. Същият ще бъде качен и в раздел „Нормативни актове и документи“, подраздел „Образци на документи“ в сайта на РУО – София-град. Използването на образеца при подаване на мотивирани предложения за преместване е задължително с оглед прецизно оформяне на съдържанието в съответствие с нормативната уредба.

Приложение:

  1. Образец на мотивирано предложение от директора за преместване на ученик по чл. 107а от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/ 15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)