Списъци на одобрените за финансиране училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Рег. № РУО1-20975/12.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И

ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

      

В изпълнение на писмо № 0503-190/11.08.2020 г. с вх. № РУО1-20907/11.08.2020 г., Ви Информирам, че на електронната страница на Министерството на образованието и науката са публикувани списъци на одобрените за финансиране училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1313/05.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/