Справката за извършените разходи при провеждането на НВО, ДЗИ и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2019/2020 година

Рег. № РУО1-29583/23.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ

И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-358/22.10.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-29507/23.10.2020 г. и във връзка с изготвяне на анализ за изплатените разходи за допълнителни възнаграждения и осигурителни плащания на персонала за провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2019/2020 г. в условията на извънредна епидемична обстановка, е необходимо да представите необходимата информация, съгласно приложената таблица. Справката следва да съдържа извършените разходи по реда на чл. 36, ал. 14 от Анекс № ДО1-112 от 11.05.2020 г. към КТД от 11.06.2018 г. и чл. 34, ал. 13 от КТД от 08.06.2020 г. за квестори, учители консултанти, членове на комисии, директори и непедагогически персонал при провеждането на НВО, ДЗИ и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2019/2020 година.

Моля информацията да бъде изпратена в РУО – София-град до 26.10.2020 година (понеделник), на следният електронен адрес: gspashov@abv.bg, във формат „Excel”.

 

Приложение: Справка квестори ДЗИ и НВО

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД 02-2369/19.10.2020 г.    

на Началника на РУО–София-град)