Справка за броя на разкритите работни места по дейност 2 на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

СРОЧНО! 

Изх. № РУО1-32560/05.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, РАБОТЕЩИ ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-343/04.10.2021 г., вх. № РУО 1-32436/04.10.2021 г., относно изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в срок до 07.10.2021 г. следва да предоставите актуална информация за броя на разкритите работни места по Дейност 2 „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи“ към 01.10.2021 г. – по длъжности, съгласно приложената таблица.

Броят на разкритите работни места при непълно работно време се определя в дробно число, като дневната часовата заетост за работното място се раздели на 8 часа.

В забележка отразете, ако някое от работните места в момента не е заето. Информацията изпращайте на ел. поща: [email protected].

 

Приложение:

  1. Справка за броя на разкритите работни места по Дейност 2 на проект „АПСПО“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД