Справка за готовността на детските градини и училищата за работа при зимни условия

Изх. № РУО1-34851/24.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието, № 9105-271/23.10.2023 г., вх. № РУО1-34750/23.10.2023 г., относно готовността на детските градини и училищата за работа при зимни условия, на електронните пощи на образователните институции, посочени в НЕИСПУО, е изпратен линк за попълване на исканата информация.

Краен срок – 17:00 ч. на 26.10.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД