Справка за извършените разходи при произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.  

Рег. № РУО1-29985/21.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-366/17.10.2019 г. на министерството на образованието и науката, във връзка с отчитане на извършените разходи при произвеждането на предстоящите първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., Ви уведомявам, че е необходимо да засечете показанията на измервателните уреди (електромери, водомери и др.) в деня преди и в деня след произвеждането на всеки един от туровете на изборите.

Информацията изпращайте до 13.11.2019 г. (сряда) включително, чрез приложената справка на електронен адрес: [email protected] или чрез системата за сигурно електронно връчване.

Приложение: Справка за извършените разходи при произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД