Справка за присъствено осъществяване на индивидуални терапевтични дейности и други дейности за индивидуална подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специалисти образователни потребности в образователните институции

Изх. № РУО1-35220/11.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-409/08.12.2020 г., вх. № РУО 1-34932/09.12.2020 г., относно осигуряване на възможност за провеждане по изключение на присъствени терапевтични дейности и други дейности за подкрепа за личностно развитие по чл. 187, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 49, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) за деца и ученици със специални образователни потребности при заявено желание на родителите им и при възможност да бъдат осигурени от детската градина, училището, центьр за специална образователна подкрепа, или от специализираното обслужващо звено е необходимо в срок до 17.00 ч. 14.12.2020 г. да попълните следната справка: https://forms.gle/UQ6RaRr2XN1qh9sQ6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД