Справка за проведени обучения по дейности 2, 3, 4 и 5 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-38970/24.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с изискана информация от Екипа за организация и управление на проекта (ЕОУП) в МОН  за изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , Ви уведомявам, че в срок до 26.10.2022 г.  следва да  попълните следния формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb3mkuM0YOdGIh4F8t1xxLiHa4kOYB5I4TtjPo2–OftD7gw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД