Справка за свободни места в училищата на София-град

Изх. № РУО1-29797/03.08.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ РЕГИОН СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със задължението за осигуряване на обучение на лица, търсещи или получили международна или временна закрила – бежанци от Украйна, от други европейски държави или от Близкия изток, както и на мигранти от други страни, моля в срок до 05.09.2022 г. да попълните следната справка за свободни места съгласно утвърдения план-прием и за налична физическа среда за осъществяване на допълнителен прием във Вашето училище:

https://forms.gle/kKB8ZtsGqCzYn1qA8

Моля да въведете само с арабски цифри всички данни с изключение на номера и името на училището. За класове, за които не се провежда обучение във Вашето училище, попълнете цифрата 0 (нула).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД