Справка за увеличението на работните заплати на педагогическия персонал към 01.04.2022 г.

Изх. № РУО1-15687/27.04.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД,

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Анексът Д01-44/04.04.2022 г към Колективния трудов договор (КТД) Д01-197 от 17.08.2020 г., подписан от МОН и от всички социални партньори – работодателските организации и трите синдиката, влезе в сила от 01.04.2022 г. Отговорност на всеки директор на институция е да изпълни договореното средно увеличение от 12.3% на работните заплати на педагогическия персонал, считано от 01.04.2022 г, като е осигурено финансиране.

Изменението в Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда е публикувано за обществено обсъждане и то в съкратен срок, който изтича на 28 април, след което същата ще бъде публикувана в Държавен вестник. Директорите могат да организират изпълнението на договореното увеличение на работните заплати (РЗ) на педагогическия персонал на основание подписания анекс към КТД и Вътрешните правила за работни заплати на институцията.

В тази връзка следва да попълните приложения формуляр за извършеното увеличение на РЗ в поверената Ви институция, в срок до 19.00 ч. на 27.04.2022 г. на следния линк: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhFp06AiLInr7MkWA9yNJvwlQDx6vaFxIbUwbQTf2aPlhBg/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД