Справки за пътнотранспортни произшествия с деца и ученици за второто полугодие на 2020 г.

Изх. № РУО1-7332/04.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-71/02.03.2021 г., вх. № РУО 1-6989/02.03.2021 г., Ви уведомявам, че на сайта на РУО – София-град, в  рубриката „В помощ на директора – безопасност на движението по пътищата“, на следния линк

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%b1%d0%b4%d0%bf/

е публикувана информация за пътнотранспортни произшествия с деца и ученици от институции в системата на предучилищното и училищното образование на територията на област София-град. Информацията следва да се използва от учителите по безопасност на движението по пътищата (БДП) в обучението и възпитанието на децата и учениците в час на класа или в други форми на обучението по БДП. Данните и анализите се представят пред децата и учениците по начин, съобразен с възрастта им и формата на обучение.

Справките и анализите следва се използват и в процеса на обучението на учителите за придобиване на квалификация по методика на обучението по БДП, включително и за подготовката по БДП на директорите на детски градини, училища, ЦПЛР и на членовете на училищните комисии по БДП (УКБДП).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД