Справки за пътнотранспортни произшествия с деца и ученици за първото полугодие на 2020 г.

Изх. № РУО 1-20542/ 06.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-258/04.08.2020 г., вх. № РУО 1-120354/05.08.2020 г., Ви уведомявам, че на сайта на Министерство на вътрешните работи

https://www.mvr.bg/opp/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

са публикувани справките за пътнотранспортни произшествия с деца и ученици за първото полугодие на 2020 г. Публикуваната информация следва да се използва от учителите по безопасност на движението по пътищата (БДП) в обучението и възпитанието на децата и учениците в часа на класа или в други форми на обучението по БДП.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД