Средства за електронен дневник по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“

Рег. № РУО1-31797/12.11.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА, УЧАСТВАЩИ В

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ 2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено от Министерство на образованието и науката електронно писмо с рег. № РУО1-31652/ 11.11.2019 г. Ви информирам, че срокът за прикачване на сканираните фактури е удължен до 20.11.2019 г. включително, за училищата кандидатствали и получили средства за електронен дневник по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ през 2019 година.

Обръщам внимание, че училищата, които до тази дата не прикачат своите документи, ще трябва да върнат обратно получените средства.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД