Срокове за кандидатстване по НП ИКТ 2022 г.

Изх. № РУО1-22659/14.06.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-22202/13.06.2022 г., относно национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, Ви информирам, че на сайта на МОН в рубрика „Програми и проекти“, „Национални програми 2022“, 5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, са качени сроковете за кандидатстване.

Първите дейности, за които ще се кандидатства от 15.06.2022 г. са за:

  • Детските градини – Дейност „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование“;
  • Училищата – Дейност „Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование и внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес, в това число и модела 1:1“, етап 1 – Кандидатстване за оборудване за фронтално обучение.

Линк към програмата – 5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ (mon.bg)

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД