Срокове за подаване на Списък-образец № 1 за училищата и Списък-образец № 2 за детските градини

Изх. № РУО1-29738/16.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаване на информацията (Кампания 1) за учебната 2021/2022 година НЕИСПУО, Ви напомням за сроковете на подаване и утвърждаване на информацията (чл. 13, ал. 2 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование):

  • Списък-образец № 1 за училищата:
    • Подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и
    • Утвърждаване до 25 септември;
  • Списък-образец № 2 за детските градини:
    • Подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и
    • утвърждаване до 25 септември.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД