Стандартизирана информация след началото на учебната година за резултатите от обучението по БДП и дейности, състезания, кампании, свързани с БДП в детски градини и училища

Изх. № РУО-33693/17.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-259/12.10.2023 г., вх. №РУО 1-33251/12.10.2023 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заповед № РД 09-156/27.01.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, в срок до 30.10.2023 г. следва да предоставите информация след началото на учебната 2023/2024 г. в приложените линкове, като използвате служебните си акаунти в edu.mon.bg, както следва:

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката/