Стартиране на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 33694/ 04.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №  РУО1-33582/ 04.12.2019 г., Ви уведомявам, че с Договор № BG05M2OP001-2.012-0001-C01 сключен между управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ и Министерството на образованието и науката в качеството му на конкретен бенефициент е предоставена безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г.
В изпълнението на дейностите по проекта участват:
държавни и общински училища, утвърдени със заповед на министъра № РД09-2920/25.11.2019 – Приложение 1;
общински детски градини, утвърдени със заповед на министъра № РД09-2920/25.11.2019 – Приложение 2;
– Регионалните управления на образованието.
В изпълнението на дейностите по проекта могат да вземат участие и държавни и общински училища – Приложение 3.
Допустимите дейности, в които могат да вземат участие конкретните училища и детски градини може да намерите в приложенията.
Повече информация за проекта може да намерите на сайта на МОН – https://mon.bg/bg/100725
За сведение Ви изпращам заповедта на министъра, както и приложенията към нея.
За целите на проекта е разработена платформа, достъпна на адрес https://oud.mon.bg
Във връзка с горе изложеното, Ви уведомявам за следното :
1. Училищата и детските градини, утвърдени със заповедта на министъра (Приложение 1 и 2), следва задължително да се регистрират в платформата, да изтеглят, попълнят, подпишат и прикачат сканирани декларациите, съгласно образците в платформата, в срок до 09.12.2019 г. включително. За първоначален вход се използват потребителското име и паролата за вход в НЕИСПУО.
2. Училищата от Приложение 3, които имат желание да вземат участие в проекта, могат да го направят като за целта следва да се регистрират в платформата, да изтеглят, попълнят, подпишат и прикачат сканирани заявление за участие и декларациите, съгласно образците в платформата, в срок до 09.12.2019 г. включително. За първоначален вход се използват потребителското име и паролата за вход в НЕИСПУО.
Проектът ще стартира през м. декември 2019 г. с дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)“.
За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта следете сайта на РУО – София-град и сайта на МОН.

Приложения:

  1. Приложение 1
  2. Приложение 2
  3. Приложение 3

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД