Стартиране на Дейност 6 по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 34608/ 12.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-439/ 11.12.2019 г., с вх. №  РУО1-34406/ 11.12.2019 г., Ви уведомявам, че с Договор № BG05M2OP001-2.012-0001-C01 сключен между управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ и Министерството на образованието и науката в качеството му на конкретен бенефициент е предоставена безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г.
Проектът стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Дейността включва и провеждане на извънкласни дейности за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.
С оглед създаване на организация в повереното Ви училище за включване в дейността от настоящата учебна година, приложено Ви изпращам Правила за изпълнение на Дейност 6.
За осъществяване на мониторинг и популяризиране на дейностите по интереси и представяне на резултатите на учениците, всяко училище следва да организира публични изяви, които се провеждат при спазване на правилата за информираност и публичност.
За допълнителна информация – г-жа Дарина Панайотова, [email protected] и г-жа Елена Таскова, [email protected]

Приложения:

  1. Правила за изпълнение на Дейност 6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД