Стартиране на нов образователен портал „География на България“

Изх. № РУО1-35132/26.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-34838/24.10.2023 г. Ви уведомявам, че стартира новият образователен портал „География на България“, разработен в Националния геоинформационен център (обект на Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г.), който е структурно звено в Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българската академия на науките.

Работата с географския образователен портал предоставя възможности за формиране на умения и придобиване на ключови компетентности; провокиране на самостоятелно и критично мислене; осъзнаване на взаимовръзката между природните компоненти и между протичащите природни и социално-икономически процеси; ориентиране в пространството; анализ на графични изображения; развиване на способности за съвместни дейности, за работа в екип и инициативност; работа с информационни технологии; творческа нагласа за изследователско мислене; трансфер на знания, осмисляне и оценяване на различни гледни точки по зададени критерии и т.н.

Образователните ресурси, предоставяни в географския портал, дават възможност за съчетаване на традиционни с  интерактивни методи на преподаване като при разработването му се прилагат географските информационни системи (ГИС).

Обособените раздели и разработените теми целят да представят природната, демографската и социално-икономическата картина на България в своята комплексност и взаимосвързаност. Обособени са шест раздела със съответните теми като към всяка една от темите е прикрепена съответната атрибутивна информация и графични и снимкови приложения.

Образователният портал „География на България“ е достъпен на интернет адрес: https://geo10.ngic.bg

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите по география и икономика от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД