Стартиране на четвърта кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 – 26051/25.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25938/25.09.2020 г. Ви уведомявам, че стартира нова четвърта кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г., която обхваща периода от 01.10.2020 г. до 03.10.2021 г.

Публикуването на програмите от изпълнителите на обучения започва от 24.09.2020 г. и продължава текущо до края на кампанията. Възможността за записване на педагогическите специалисти за участие в обученията през четвъртата кампания ще започне от 01.10.2020 г. и ще продължи през целия период. Съобщението е достъпно и на следния адрес – https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=1211

Моля, да предоставите информацията за стартирането на четвъртата кампания по Дейност 1 по проекта на педагогическите специалисти в поверените Ви образователни институции за регистрация в информационната система и избор на обучения.

За въпроси свързани с регистрацията или с условията за изпълнение на дейността участниците в проекта могат да се обръщат към екипа на проекта на ел.поща с адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-2121/17.09.2020 г. на началника на РУО – София-град)