Статистика на резултатите от НВО в IV и Х клас

Изх. № РУО1-19910/17.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-19531/15.06.2021 г. Ви уведомявам, че в системата е качена нова справка за статистика за анализ на резултатите от НВО в IV и в Х клас. Тя се намира в меню „Оценки“- „Справки“-„Средни резултати“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД