Статут на националния ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Изх. № РУО1 – 40863/19.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-40129/ 13.12.2023 г. от РУО – Стара Загора приложено Ви изпращам Статут на националния ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“.

Инициативата е включена в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2023/2024 год.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при изявен интерес да съдействате за тяхното участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/съгласно заповед №РД02-3235/14.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град/