Стипендии за квалификационни курсове в Германия за 2024 г. за български учители по немски език

Изх. № РУО1-31054/27.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-30915/27.09.2023 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага стипендии за квалификационни курсове в Германия за 2024 г. за български учители по немски език, отговарящи на изискванията на чл. 3, ал. 1 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността и назначени в училище на трудов договор за неопределено време.

Обученията се провеждат в присъствена, онлайн или смесена форма.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2023 г. на адрес: [email protected].

Повече информация може да намерите на сайта на Гьоте-институт: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД