Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Изх. № РУО1-30147/22.10.2019

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“(СДПБЗН) с рег.№764000-2885/08.10.2019г., вх.№РУО1-29196/14.10.2019г., Ви уведомявам, че СДПБЗН ще подпомогне дейностите по обучение на педагогическия и непедагогическа персонал в столичните детски градини и училища за действия при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.

В началото на учебната 2019/2020 година инспекторите по защита на населението от СДПБЗН, съвместно с отделите „Образование“, към районните администрации ще проведат работни срещи с директорите на детските градини и на училищата за определяне формите на взаимодействие относно актуализиране на Плана за защита при бедствия на учениците и училищния персонал и провеждането на тренировки за практическото му проиграване.

Директорите на детски градини и на училищата  определят дати за тренировките за практическо проиграване на Плана за защита при бедствия на учениците и училищния персонал и за провеждане на учебна евакуация (по една тренировка за всеки учебен срок), за което е нужно десет дни преди провеждане на учебната евакуация да уведомят писмено съответната Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съгласно изискванията на чл.11, ал.11 от Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г.  за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на МВР.

Подготвени са  презентации и беседи за обучение на правилни действия при силни ветрове, снегонавяване и обледявания, които могат да се използват като помощни материали в начален, прогимназиален и гимназиален етап.

Приложения:

1.   Правила за действия при силни ветрове

2.   Презентация за действия при силни ветрове

3.   Правила за действия при снегонавяване и обледявания

4.   Презентация за действия при снегонавяване и обледявания

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД 02-2339/ 21.10.2019 г. на началника на РУО – София-град)