Стрес-тест – ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии

Изх. № РУО1-8978/18.03.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-62/01.03.2024 г., вх. №РУО1-7170/01.03.2024 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката организира на 26.03.2024 г. от 14:00 часа до 15:00 ч. провеждането на стрес-тест, като целта е зрелостниците, подали заявления за полагане на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, да се запознаят с графичния интерфейс и с функционалностите на електронната платформа чрез която ще се проведат изпитите exams.mon.bg.

Провеждането на стрес-теста не означава провеждане на пробен изпит, тъй като учениците ще работят по публикуваните на сайта на МОН изпитни материали от проведените сесии през учебната 2022/2023 година и прикачените от тях в електронната платформа файлове с решения няма да се оценяват.

Във връзка с обезпечаване на дейностите по организиране и провеждане на този стрес-тест е необходимо:

  1. В срок до 15:00 часа на 18.03.2024 г. да попълните следния линк с информация за определеното на училищно равнище длъжностно лице, специалист в областта на ИКТ, ангажирано с подготовката и провеждането на ДЗИ по информатика и/или информационни технологии. За създаване на акаунти на длъжностните лица към електронната платформа е необходимо предоставянето на мейл в mon.bg.
  2. Директорите на училища, които имат зрелостници подали заявление за явяване на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, да изискат от тях да проверят валидността на акаунта си в mon.bg преди деня на провеждане на стрес-теста и в случай на проблем да се уведомят директора за отстраняване на проблема.
  3. Директорът на училището, в което ще се проведе стрес-тестът, както и определеното от него длъжностно лице по време на стрес-теста спазват изискванията, регламентирани в Правилата за информационна сигурност (ПИС) за провеждане на реалните ДЗИ.
  4. Ако по време на стрес-теста възникне технически проблем, свързан с достъпа до електронната платформа, длъжностното лице в съответното училище следва да уведоми незабавно Вилма Доминикова – старши експерт по ОСО в РУО – София-град – [email protected] и Ралица Войнова – [email protected] от Дирекция „СПУО“, МОН.
  5. До 22.03.2024 г. директорите на училища, които имат зрелостници, подали заявление за явяване на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, да уведомят зрелостниците за провеждане на стрес-теста и къде трябва да се явят.

След приключване на стрес-теста, в срок до 27.03.2024 г. е необходимо директорът на всяко училище, в което е проведен стрес-тест да изпрати с доклад до началника на РУО – София-град информация за протичането на стрес-теста и евентуални трудности и проблеми, с цел предприемане на превантивни мерки за недопускането им по време на реалните ДЗИ.

 

Приложения:

  1. Списък с училища за стрес-тест.
  2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex9izn2f2lfNmosTqY9feWHZk18vwSOOOYdOnSfClY5NOauw/viewform

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД