Стрес тест на оценители на ДЗИ и НВО 2024

Изх. №РУО1-1749/22.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-17/19.01.2024 г. с вх. №РУО1-1695/19.01.2024 г. Ви уведомяваме, че предстои заключителният етап от обучението на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от ДЗИ и от НВО в IV, в VII и в Х клас, до който са допуснати само участниците, проверили и оценили съответния изискан минимален брой писмени работи по време на предходния етап. Във връзка с това допуснатите до заключителния етап на обучението следва да бъдат информирани, че:

  1. На 26 януари 2024 г. (петък) от 10:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят 30 писмени работи.
  2. Допълнителни указания за провеждането на заключителния етап ще получат по електронен път от организаторите на обучението.
  3. При възможност е необходимо да съдействате на тези учители да организират изпълнението на преките си задължения така, че да не се възпрепятства участието им в заключителния етап на обучението.

След обобщаване на данните за работата и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронното оценяване на всеки от обучените ще бъде издаден сертификат за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“.

Уважаема госпожо/уважаеми господин директор,

Обръщаме вниманието Ви, че държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания са от изключително значение за измерване на резултатите от обучението на учениците в училище, затова участието на учители от Вашето училище е важно за качеството както на оценяването от националните и регионалните комисии, така и на образователно-възпитателната работа в поверената Ви образователна институция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД