Стрес тест на системата за НВО VII и X клас, служебни бележки и разпределение на квестори

Изх. № РУО1-18515/09.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НВО VII и X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че:

  1. За НВО VII клас:
  • Необходимо е да разпечатате и раздадете на учениците служебните бележки най-късно до 10.06.2021 г.
  • На 14.06.2021 г . ще получите списъците с квесторите.
  • На 14.06.2021 г. от 11.00 часа ще се проведе стрес тест на системата за НВО VII клас.
  1. За НВО X клас:
  • На 14.06.2021 г. ще можете да разпечатате от системата служебните бележки за учениците
  • Списъците с квесторите за всяко училище отново ще бъдат видими на 14.06.2021 г.
  • На 14.06.2021 г. от 10.00 часа ще се проведе стрес тест на системата за НВО X клас.

Целта на стрес-тест е всяко училище, което ще провежда НВО VII или X клас да влезе в системата, да изтегли тестовия изпитен вариант и да го разархивира.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1194/ 31.05.2021 г. на началника на РУО – София-град)