Събиране на оферти за почистване на отпадъци от имот

Рег. № РУО1-29783/26.10.2020 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

НАБИРАНЕ НА

ОФЕРТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Регионално управление на образованието – София-град обявява процедура по събиране на оферти за почистване на отпадъци от имот, предоставен за управление на РУО – София-град.

Имотът е с идентификатор 68134.507.312 с обща площ 4813 кв. м. с адрес, град София, район Възраждане, ул. „Арх. Петко Момчилов“ №4. Имотът представлява двор на закритата Професионална гимназия по битова и електротранспорта техника.

 

Основните дейности са свързани с почистване на замърсен с отпадъци и с растителност имот.

В имота, в резултат на нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци от граждани/ фирми, е образувано нерегламентирано сметище, включително с едрогабаритни  отпадъци. В имота е поникнала дървовидна и храстовидна растителност в резултат на неизползване на имота. Конкретните дейности по почистването на терена включват:

 

(1) разриване на отпадъците,

(2) товарене на отпадъците,

(3) изрязване на ниска (храстовидна) растителност,

(4) товарене на растителните отпадъци,

(5) извозване на отпадъците до депо за отпадъци или до действаща сепарираща инсталация.

 

За извършването на дейностите да бъде изготвена за почистване на имот.

Офертата да включва детайлна количествено-стойностна сметка, която включва крайна цена. Срок за предоставяне на офертата – до 10 работни дни от датата на публикуване на обявлението (до 09 ноември включително).

Офертите се внасят в Центъра за административно обслужване на РУО – София-град, стая №401, ул. „Антим I“ № 17, град София 1303, по електронната поща: [email protected] или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД