Съгласувателна процедура на учебни програми за ЗИП за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-21540/19.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с началото на учебната 2020/2021 г., в изпълнение на § 24, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви уведомявам, че в срок до 04.09.2020 г. следва да представите в РУО – София-град на хартиен носител с входящ номер доклад с приложени документи, както следва:

  1. Доклад за ЗИП и СИП /по образец/.
  2. Заверени копия с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището на всяка страница на одобрените за XII клас /по паралелки / училищни учебни планове, включени в Списък-Образец № 1 за учебната 2020/2021 г.
  3. Учебни програми за ЗИП /по образец/ – за XII клас за учебната 2020/2021 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки.
  4. Учебни програми за СИП /утвърдени от директора на училището/ за XII клас за учебната 2020/2021 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки.
  5. До 10.09.2020 г. /до 13.00 ч./ е необходимо да представите:

2.1. Доклад с  мотивирани предложения за паралелки  от II, III, IV, VI и VII клас със завишен брой ученици за учебната 2020/2021 г. съгласно разпоредбите на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за които няма разрешение за преместване на ученици над утвърдения училищен план-прием за учебната 2019/2020 година.

2.2. Доклад с мотивирани предложения за разрешение от Столичния общински съвет на маломерни паралелки за учебната 2020/2021 г. съгласно разпоредбите на чл. 68 и чл. 69 от  Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Успешна нова учебна година!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД