Създаване на екипи за обхват в изпълнение на Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

Изх. №РУО1-16993/06.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и определеното в чл. 3, ал. 13, т. 2 и т. 3 на Постановлението, моля да определите участници в екипите за обхват и да изпратите предложенията за участници в екипите до началника на РУО – София-град в срок до 24.07.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД