Създаване на организация за коректно подаване на информация за отсъствията на децата и учениците от образователния процес в детските градини и в училище – от 1 до 4 число на всеки месец

Изх. № РУО1-13795/29.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно писмо № 9105-336/01.10.2019 г. на министъра на образованието и науката информация за отсъствията се подава ежемесечно от всички директори на училища и детски градини за всички направени през предходния месец отсъствия (по уважителни причини и без уважителни причини) на децата и учениците в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, както и за учениците в задочна и индивидуална форма и децата на почасова организация на учебния ден за периодите, в които за тях са предвидени присъствени занятия. Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група – в дни.

Обръщам внимание, че отсъствията се подават от 1 до 4 число на всеки месец, като се подписват с електронен подпис. На 5 число на всеки месец обобщената информация за отсъствията се подава към АСП. Процесът е автоматизиран и не подлежи на корекция относно деня на подаване.

Дните са календарни и не се променят от това дали са почивни или празнични.

След посочения срок не е възможно подаване на отсъствията за предходния месец.

Предвид голямата социална значимост на прилаганата мярка е необходима изключителна точност и коректност при подаване на информацията за всяко дете и ученик, както и стриктно спазване на сроковете по определения график.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД