Създаване на организация за провеждане на детските и ученически пътувания през летния сезон и спазване на мерките за безопасността на движение по пътищата

Изх. № РУО1-21579/30.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-221/29.062021 г. с вх. № РУO 1-21505/29.06.2021 г., Ви уведомявам че във връзка с провеждането през летния сезон на организирани детски и ученически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, е необходимо да спазвате  изискванията на мерките за безопасност на движение по пътищата за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с участието на деца и ученици.

За осъществяването на мерките е необходимо да прилагате и изпълнявате уреденото в Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове, Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 27.12.2016 г., Наредба N2 33 от 03.1 1.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България, Инструкция № 1 от 2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства и други.

Наложително е непосредствено преди отпътуването да съблюдавате за провеждането на специалния инструктаж за пътуващите деца и ученици от страна на водача и придружителя по отношение на безопасността на движение по пътищата за времето на пътуването — от настаняване в превозното средство до напускането му.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД