Състезание “Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-11095/20.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-670/23.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед № РД 01-72/10.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ през учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 13.05.2023 г. от 09.00 ч.

Училище координатор за състезанието е Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ (СМГ „Паисий Хилендарски“). За училища домакини са определени СМГ, 1. СУ и 112. ОУ.

Заявление за участие в състезанието се подава единствено от родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика. Заявлението може да бъде подадено по електронен път от 09.00 ч. на 24.04.2023 г до 16:59:59 часа на 08.05.2023 г. или на хартиен носител (по образец) в СМГ „Паисий Хилендарски“ – ул. Искър“ № 61, всеки работен ден от 24.04.2023 г. до 09.05.2023 г. от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа. Препоръчително е документите да се подават по електронен път. Родителят получава входящ номер на заявлението – при подадено заявление по електронен път на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 часа от момента на подаване на заявлението, а при подадено заявление на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

Заявлението е публикувано на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“, секция „Новини“ – https://smg.bg/novini/. На 12.05.2023 г. на същия сайт ще бъде публикувано и разпределението на учениците в училищата домакини.

Моля да уведомите учениците от IV клас от повереното Ви училище и техните родители за състезанието.

 

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г.

на министъра на образованието и науката)