Състезание “Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО 1-12382/19.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена със заповед № РД 09-823/05.04.2021 г., изменена със заповед № РД 09-905/14.04.2021 г., на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г. и училища за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията, допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01- 82/09.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-181/09.04.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-188/13.04.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на състезанието „Математика за всеки“ за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 15.05.2021 г. от 09.00 ч.

Училище-координатор за състезанието е Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ (СМГ „Паисий Хилендарски“).

Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година се подават от 09.00 часа на 20.04.20201 година до 17.00 часа на 11.05.2021 година.

Заявлението за участие в състезанието се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. Заявлението може да бъде подадено по електронен път до 16:59:59 часа на 11.05.2021 година или на хартиен носител (по образец) в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. Искър“ № 61, всеки работен ден от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:30 часа.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път.

Родителят получава входящ номер на заявлението:

– при подадено заявление по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 часа от момента на подаване на заявлението;

– при подадено заявление на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

В сградата на СМГ „Паисий хилендарски“ са въведени правила за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания. Всички лица, когато се намират в сградата на училището, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Лица без лични предпазни средства няма да бъдат допускани в сградата на СМГ.

Заявлението е публикувано на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“, секция „Новини“ – https://smg.bg/novini/ . На същия сайт ще бъде публикувано и разпределението на учениците в училищата-домакини в срок до 13.05.2021 г.

 

Приложение:

  1. Регламент на състезанието „Математика за всеки“ за учебната 2020/2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД