Сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Изх. № РУО1-44792/29.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО 1-44618/22.12.2022 г. Ви уведомявам, че в МОН е постъпило писмо от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ с вх. № 03-717/02.12.2022 г. и писмо с вх. № 0203-347/14.12.2022 г. от Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, относно сътрудничество в популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

С оглед гореизложеното, моля предоставеният банер, съдържащ информация за линията, да бъде поставен на видно място в сградите, на електронните страници и на страниците на електронните дневници на поверените Ви училища.

 

Приложение:

  1. Банер.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3663/08.12.2022  г.

на началника на РУО – София-град/