Съхраняване на дневниците, водени в електронен вид

Изх. № РУО1 – 21221/28.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-210/25.06.2021 г., с вх. № РУО1-21015/25.06.2021 г. относно съхраняването на дневници, които се водят в електронен вид, Ви уведомявам, че съществува нормативна възможност те да бъдат съхранявани във формат „pdf“, без да се разпечатват на хартия.

Това се основава на следните разпоредби на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

  • Съгласно § 13 от учебната 2018/2019 г. дневниците, посочени в приложение № 2, може да се водят в хартиен и/или в електронен вид.
  • Дневниците, които се водят в електронен вид, се съхраняват разпечатани или се архивират в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“; подписани с електронен подпис па директора, и се съхраняват съгласно сроковете, описали в приложение № 2 (чл. 40, ал. 2).

В случаите, в които дневниците се водят в електронен вид и се архивират в модул „Институции“, те трябва да бъдат генерирани във формат „pdf“ от системата на електронния дневник, като за всеки дневник на група/клас се генерира отделен файл. Така генерираният файл се подписва с електронния подпис на директора (ако файлът е отворен с Adobe Acrobat Reader, подписването се извършва от менюто Tools — Certificates — Digitally Sign).

След подписване, файловете се прикачат в раздел „Дневници по реда на Наредба № 8, чл. 40, ал. 2“ на НЕИСПУО, модул „Институции“ (https://am.mon.bg). За вход в раздела се изисква квалифициран електронен подпис, съответстващ на Булстат/ЕИК на институцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД