Текстове в длъжностните характеристики

Изх. № РУО1-15535/25.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отново напомням, че следва в длъжностните характеристики на работещите в системата на предучилищното и училищното образование да са включени текстовете по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето, както и да е приложен като неразделна част към тях, Етичният кодекс на работещите с деца.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД