Тренировка по оповестяване с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и въздушна опасност

Изх. № РУО1-11664/22.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Заместник областен управител с №ОА23-05555/21.05.2020, вх. № РУО1-11420/21.05.2020 г., Ви уведомявам, че на 02.06.2020 г. ще се проведе тренировка по оповестяване с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и въздушна опасност.

Моля да бъдат предприети съответните мерки за недопускането на стресови ситуации в образователните институции на територията на областта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД