Трета поправителна сесия за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-34284/14.09.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-331/14.09.2022 г., вх. № РУО 1-34076/14.09.2022 г., Ви уведомявам, че по изключение Министърът на образованието и науката разрешава да се организира и проведе трета поправителна сесия за учебната 2021/2022 г. в срок до 10.10.2022 г. Разрешението се отнася за ученици, получили слаби оценки на поправителните сесии по не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни предмети или задължителната, задължителноизбираемата или профилираната/професионалната подготовка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД